کلید اتوماتیک تنظیم الکترونیکی | نمایندگی اشنایدر
کلید اتوماتیک کمپکت چیست؟

کلید اتوماتیک کمپکت چیست؟

انواع کلیدهای اتوماتیک : 1کلید اتوماتیک کمپکت غیر قابل تنظیم (فیکس)2 کلید اتوماتیک کمپکت قابل