وسایل کلید های اتوماتیک کمپکت اشنایدر | نمایندگی محصولات اشنایدر

نمایش دادن همه 2 نتیجه

  • اینترلاک مکانیکی NSX100-250 اشنایدر الکتریک

    تماس بگیرید

      Mechanische Verriegelung mit Kipphebeln für Leistungsschalter NSX100-250         اینترلاک مکانیکی NSX100-250 اشنایدر الکتریک LV429354   اینترلاک مکانیکی و کاربرد آن ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻨﺘﺮﻻک ﺟﻬﺖ ﺗأﻣﻴﻦ اﻳﻤﻨﻲ اﻓﺮاد و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت در ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ در اﺛﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺷﺘﺒﺎه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. اﻳﻨﺘﺮﻻک ﺑﻪ دو ﺻﻮرت…

  • دسته کلید اتوماتیک با میله گردان NSX100-250 اشنایدر الکتریک

    تماس بگیرید

    extended rotary handle, ComPact NSX 100/160/250, black handle, shaft length 185 to 600 mm, IP55           یک از لوازم جانبی کلید اتوماتیک کمپکت دسته گردان است. دسته های گردان کلید اتوماتیک کمپکت اشنایدر دو نوع دسته گردان موجود می باشد: ·  دسته گردان با اتصال مستقیم · دسته گردان متصل با شفت…

نمایندگی اشنایدر در لاله زار صنعت روز