اینترلاک مکانیکی NSX100-250 اشنایدر الکتریک | نمایندگی اشنایدر الکتریک

اینترلاک مکانیکی NSX100-250 اشنایدر الکتریک

تماس بگیرید

کد محصول:: LV429354

توضیحات

 

Mechanische Verriegelung mit Kipphebeln für Leistungsschalter NSX100-250

 

 

 

 

اینترلاک مکانیکی NSX100-250 اشنایدر الکتریک

LV429354

 

اینترلاک مکانیکی و کاربرد آن

ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻨﺘﺮﻻک ﺟﻬﺖ ﺗأﻣﻴﻦ اﻳﻤﻨﻲ اﻓﺮاد و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت در ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ در اﺛﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺷﺘﺒﺎه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.

اﻳﻨﺘﺮﻻک ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ است. ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻨﺘﺮﻻک ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻄﺮ ﺳﺎز ﻳﺎ ﺧﺎرج ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨﺪ. اﻳﻨﺘﺮﻻک در ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺑﺮ روی درب ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺎﮔﺬاری ﻳﺎ ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ و… ﻛﺎرﺑﺮد دارد.

ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺠﻬﻴﺰاتی ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎﺑﺠﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرت و آﺳﻴﺐ ﺷﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﺘﺮﻻک ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﻔﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮔﺮ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻨﺘﺮﻻک ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻴﻦ درب ﺗﺎﺑﻠﻮ و ﻛﻠﻴﺪ اﺻﻠﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد.

ﺑﺮای ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺧﺎزﻧﻲ در ﺗﺎﺑﻠﻮ اﻳﻨﺘﺮﻻک ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻴﺪ زﻣﻴﻦ و درب ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﮔﺮدد. اﻳﻨﺘﺮﻻک ﻧﻮع ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، به گونه ای است که ﺑﺮای ﺑﺎزﻛﺮدن درب ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق، ﺳﻪ ﻓﺎز ﻗﻄﻊ ﺷﺪه و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ هستند.

ضمانت
گارانتی ۱۸ماه گارانتی تعویض

نمایندگی اشنایدر در لاله زار صنعت روز