سنسور الکترومکانيکال کنترل فشار 70 بار اشنایدر الکتریک | نمایندگی اشنایدر الکتریک

سنسور الکترومکانیکال کنترل فشار ۷۰ بار اشنایدر الکتریک

تماس بگیرید

کد محصول:: XMLA070E2S11

توضیحات

سنسور

سنسور تجهیزی است که کمیت های فیزیکی مانندتعداد، اندازه،دما، رنگ، فاصله، حجم، سرعت و غیره را به کمیت های الکتریکی آنالوگ یا دیجیتالتبدیل می کند تا بدین ترتیب نتایج به دست آمده از سنسورهای گوناگون توسط کنترلکننده های مختلف مانند PLC مورد بررسی قرار گیرند. سنسور اولین بخش از سیستم اندازه گیری استکه مستقیماً با کمیت مورد نظر در ارتباط است و هر لحظه تغییرات حاصله در آن رااندازه گرفته و پاسخ مناسب را می دهد.

سنسورهایجهت تبدیل عوامل فیزیکی مانند دما، فشار، نیرو، طول، زاویه چرخش، جریان و غیره بهسیگنال هایی الکتریکی به کار برده می شوند و به همین منظور سنسورهای مختلفی کهقابلیت تبدیل این عوامل را به جریان الکتریکی دارا می باشد، ساخته شده اند.

سنسورها می توانند به عنوان چشم های کنترل کننده یک سیستم مورد استفاده قرار گرفتهو وظیفه مراقبت از فرآیند و اعلام خرابی و یا نقص یک سیستم را به عهده بگیرند.

 

سنسورها در دو نوع مختلف وجود دارند:

الف) سنسورها بدون تماسمکانیکی مانند سنسورهای نوری، حرارتی و غیره

ب) سنسور با تماس مکانیکیمانند کلید قطع و وصل، مبدل های فشاری و غیره

 

انواع خروجی های متداول سنسورها

در استفاده از سنسورها می بایستی با انواعسیگنال های خروجی الکتریکی آشنا بود. می توان خروجی ها را در پنج ردیف مختلف دستهبندی نمود.

نوع A:سنسورهایی با ماهیت قطع و وصل خروجی یا همان سنسورهای دیجیتالی مانند سنسورهایمجاورتی، فشار، اندازه گیری سطح مایعات و غیره. این نوع سنسورها را عمدتاً می توانبه طور مستقیم به دستگاه PLC   متصل نمود. این عناصر دارای یک مکانیزم یا ساز وکار تنظیم بوده که متناظر با نیاز فرآیند تنظیم می شود. لذا خروجی حسگر تنها میتواند دو حالت صفر ( به معنی قطع) و یا یک ( به معنی وصل) باشد.
نوع B:سنسورهایی که سیگنال خروجی آنها به صورت پالسی می باشند، مانند سنسورهای اندازهگیری میزان چرخش و یا طول و غیره. این نوع سنسورها اکثراً توسط یک مبدل قابل وصلبه دستگاه PLCمیباشد.  PLC می بایستی دارای شمارنده نرم افزاری و سخت افزاریباشد.
نوع C:سنسورهایی که سیگنال خروجی آنها به صورت آنالوگ بوده ولی دارای بخش تقویت کننده ویا تبدیل کننده نمی باشند. این سیگنال ها خیلی ضعیف بوده (در حد میلی ولت) و قابلاستفاده مستقیم در دستگاهای کنترل نمی باشند، مانند سنسورهای پیزوالکتریک، سنسورهایاثر هال و یا ترموکوپل.
نوع D:سنسورهایی که سیگنال خروجی آنها به صورت آنالوگ بوده و واحد الکترونیک (تقویتکننده، تبدیل کننده) در خود سنسور تعبیه شده است. در این نوع سنسور خروجی ها را میتوان به طور مستقیم جهت استفاده در دستگاه های کنترل به کار برد. محدوده خروجی ایننوع از سیگنالها عموماً به شرح زیر می باشد:

۰ … ۱۰V

-۵ … +۵V

۱ … ۵V

۰ … ۲۰mA

-۱۰ … +۱۰mA

۴ … ۲۰mA

نوع E:سنسورهایی که سیگنال خروجی آنها مطابق با استانداردهای شبکه های صنعتی می باشد.

(مانندRS-485، RS-422-SA، RS-232-C، Fieldbus، ASI و Profibus)

فنی
آستانه فشار ۷۰ بار
کد فنی XMLA070E2S11
نام اختصاری XMLA
تعداد کنتاکت ۱C/O
کاربرد محصول کنترل فشار
نوع اندازه گیری سنسور کنترل فشار با آشکارسازی تک آستانه
محیطی
درجه حفاظت بر حسب IP IP66

نمایندگی اشنایدر در لاله زار صنعت روز