محافظ جان 25 آمپر دو پل 300 میلی آمپرActi 9 قدرت قطع 6kA اشنایدر الکتریک | نمایندگی اشنایدر الکتریک

محافظ جان ۲۵ آمپر دو پل ۳۰۰ میلی آمپرActi 9 قدرت قطع ۶kA اشنایدر الکتریک

تماس بگیرید

کد محصول:: A9R75225
دسته بندی:

توضیحات

 

نکات کاربردی در نصب RCD

  1. RCD در یک سیستم به طور کاملبرای حفاظت در برابر برق گرفتگی نمی باشد، بلکه یک سیستم حفاظت ثانویه و تکمیلیاست که در هر صورت، وجود آن از نبود آن بسیار مفیدتر است.
  2. جریان های نشتی در سمت مدار کلید (خروجی کلید)،توسط کلید شناسایی و قطع می شود و نشتی های قبل از کلید پوشش حفاظتی ندارد.

بهعبارت دیگر اگر کلید RCD را در تابلوی کنتور نصب کنیم این کلید حفاظت سیم ها را از تابلوتا آخرین انشعاب انجام می دهد اما اگر کلید در تابلوی مینیاتوری ساختمان نصب شوداز سیم های تابلوی اصلی حفاظت نخواهد شد.

  1. انواع کلیدها یا وسایل حفاظتی جریان باقی ماندهتنها در سیستم های TN-S قابل استفاده می باشد. بنابراین به هیچ عنوان در مدار پس از RCD، نباید سیم نول یا زمین درارتباط باشد چون عملکرد بی دلیل کلید را در پی خواهد داشت. در اصل، سیستم توزیعنیرو در تأسیسات بعد از کلید نمی تواند TN-C باشد.

بنابراین استفاده ازاین وسایل در سیم کشی های سنتی بدون هادی حفاظتی PE ممنوع است.

  1. در صورت نصب چند RCDتابلویی در کنار هم، باید شینه نول مدار هر کدام جدا باشد تاوجود جریان گردشی در نول، عملکرد اشتباه را در پی نداشته باشد.
  2. اگر کلید یا وسیله حفاظتی جریان نشتی با کلیدمینیاتوری به صورت اشتراکی یک واحد تشکیل داده باشد باید آخرین وسیله حفاظتی نصبشده در طرف مصرف مدار باشد.

به عبارت دیگر استفاده از آن به عنوان جایگزینی برایکلید مینیاتوری امکان پذیر نمی باشد در برخی موارد مانند تماس همزمان با دو هادیفاز و هادی خنثی، این کلید ها ممکن است کارایی نداشته باشد.

فنی
کد فنی A9R75225
نام اختصاری Acti 9 iID K
جریان نشتی(آمپر) ۳۰۰mA

نمایندگی اشنایدر در لاله زار صنعت روز